PROMETHEUS

Projects

About

Goal

Partners

Kick-Off

Workshops

IRS

Regner Birkelund

Regner Birkelund is Professor of patient-centered cancer care at Lillebælt Hospital and affiliated to the Unit for Health Services Research at Vejle Hospital. He is MSN, Ph.D. in educational philosophy and Doctor of Philosophy.

With his background in humanistic health research, he studies patients’ perspective on their situation and encounters with the hospital system as a basis for developing patient-centered practice.

He has initiated numerous research projects focusing on patients' experiences, preferences and needs in relation to their disease and treatment. One of the main purposes of his research is empowering patients to participate actively in decision-making processes.

Regner Birkelund ist Professor für patientenzentrierte Krebsbehandlung im Lillebaelt Krankenhaus, in der Abteilung für Gesundheitsdienstleistungsforschung am Vejle Hospital. Er ist MSN, Doktor der Philosophie und Doktor der Bildungsphilosophie.

Mit seiner Erfahrung in humanistischer Gesundheitsforschung studiert er die Sicht der Patienten auf ihre Lage, und ihre Erfahrung mit dem Krankenhaussystem als Grundlage für die Entwicklung einer patientenzentrierten Praxis.

Er hat eine Reihe von Forschungsprojekten initiiert mit dem Fokus auf Erfahrungen der Patienten, ihren Wünschen und Bedürfnissen hinsichtlich ihrer Krankheit und Behandlung. Seine Forschungstätigkeit zielt vor allem darauf, den Patienten eine aktive Beteiligung an den Entscheidungsprozessen zu ermöglichen.

 

Regner Birkelund er professor i patientcentreret kræftbehandling på Sygehus Lillebælt og er tilknyttet Enhed for Sundhedstjenesteforskning ved Vejle Sygehus. Han er cand.cur., ph.d. i pædagogisk filosofi og dr.phil. i idehis-torie. Med sin baggrund indenfor humanistisk sundhedsforskning tager hans forskning udgangspunkt i at undersøge patenters perspektiv på deres egen sygdomssituation og mødet med sundhedssystemet. Han har igangsat en række kvalitative forskningsprojekter, der har patien-ters oplevelser, præferencer og be-hov i forhold til deres sygdoms- og behandlingsforløb som sit omdrejningspunkt. Et overordnet formål med hans forskning er at styrke patienternes muligheder for at deltage aktivt i beslutningsprocesserne.

I am a post-doc researcher at the University of Southern Denmark in the field of practice-based design research. This means that I use design methods as a way of generating knowledge about the people that I am addressing. I am interested in how design can promote social change. My role in PROMETHEUS will primarily be to con-duct field-studies and to explore and investigate possibilities to empower and support cancer patients during their treatment.

Als Post Doc forsche ich an der Süddänischen Universität im Bereich der praktischen Design-forschung. Das heißt, dass ich Designmethoden nutze, um Wissen über diejenigen zu erlangen, für die ich designe. Ich interessiere mich dafür, wie Design soziale Veränderungen unterstützen kann. Im Projekt Prometheus werde ich hauptsächlich Feldstudien durchführen sowie Möglichkeiten untersuchen, um Krebspatienten während ihrer Behandlung zu unterstützen und zu stärken.

Jeg er post-doc forsker ved Syddansk Universitet hvor jeg arbejder med praksis-baseret design forskning, hvilket betyder, at jeg bruger designmetoder som en måde at skabe viden om de mennesker, jeg designer til. Jeg er interesseret i, hvordan design kan fremme social forandring - og min rolle i PROMETHEUS vil primært være at foretage felt-studier og til at udforske og undersøge mulighederne for at styrke og støtte kræftpatienter under deres behandling.

Maiken Wolderslund works as Post Doc at Syddansk Universität,  Institut for Regional Sundhedsforskning & Sygehus Lillebælt.

Her primary tasks are developing, implementing and evaluating an app-based recording function. This functionality will allow recording and documenting doctor consultations so patients are able to listen to them again later, be it alone or with relatives.

Maiken Wolderslund arbeitet als Post Doc  Forscherin an der Syddansk Universität,  Institut for Regional Sundhedsforskning & Sygehus Lillebælt. Ihre Hauptaufgabe im Projekt Prometheus besteht in der Entwicklung, Implementierung und Auswertung einer App-basierten Aufnahmefunktion. Mit dieser wäre es möglich, Arztgespräche u.Ä. aufzunehmen, damit der Patient sie später zu Hause eben über diese App noch einmal hören kann. Entweder alleine oder zusammen mit seinen Angehörigen.

Maiken Wolderslund er ansat som postdoc v. SDU/IRS & Sygehus Lillebælt. Hendes primære opgaver i Prometheus knytter sig til udvikling, implementering og evaluering af en app-baseret lydoptagefunktion. Denne vil gøre det muligt at lydoptage samtaler mellem patient og sundhedspersonale, således at patienten efterfølgende kan genhøre samtalen derhjemme via app'en - enten alene eller sammen med sine pårørende.

Connie Timmermann works as Post Doc researcher at Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning. In the project she is primarily engaged in developing an e-platform aimed at supporting and extending communication courses for doctors and nurses.

Connie Timmermann arbeitet als Post Doc Forscherin an der Syddansk Universität, Institut for Regional Sundhedsforskning.  Ihre Hauptaufgabe im Projekt Prometheus besteht darin, eine E-Plattform zu entwickeln, die Kommunikationskurse für beispielsweise Ärzte und Krankenschwestern unterstützen soll.

Connie Timmermann er ansat som post doc forsker v. SDU/IRS & Sygehus Lillebælt. Hendes primære opgaver i Prometheus knytter sig til udvikling af en E-læringsplatform som skal understøtte kommunikationskurser for bla. læger og sygeplejersker på Sygehus Lillebælt.

PROMETHEUS

EMPOWERING  PATIENTS